Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

O FIRMA KUBOTA ORAZ NASZE PODEJŚCIE DO KWESTII PRYWATNOŚCI

Kubota Holding Europe B.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (razem „Kubota”) poważnie podchodzą do kwestii związanych z prywatnością Użytkowników. Kubota rozumie, że transparentność i szacunek są fundamentalnymi aspektami długotrwałych relacji i w związku z tym dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przekazywane nam przez Użytkownika.
W niniejszej Informacji o ochronie prywatności zgodnej z przepisami UE wymieniono rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, określono, w jaki sposób z nich korzystamy i komu je udostępniamy, oraz przedstawiono decyzje dotyczące naszego wykorzystania tych danych, jakie Użytkownik może podjąć. Opisano w niej również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji oraz sposób, w jaki można się z nami skontaktować w sprawach związanych z naszymi zasadami ochrony prywatności.
Nasze zasady ochrony prywatności mogą różnić się w zależności od kraju, w którym działamy, w celu odzwierciedlenia lokalnych praktyk i wymogów prawnych.

1. CZYM SĄ DANE OSOBOWE

Używając określenia „dane osobowe” odwołujemy się do poniższej definicji zawartej w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO):
„informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

2. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych i wykorzystywanych przez spółkę Kubota. Określenia „Kubota”, „my”, „nam” lub „nasz” użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają spółkę Kubota Holding Europe B.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone.
Każdy podmiot spółki Kubota kontrolujący sposób zbierania danych osobowych Użytkownika oraz cele, w jakich są one wykorzystywane, będzie odpowiednim „administratorem danych” do celów obowiązującego prawa lokalnego i europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podmioty Kubota odpowiedzialne za zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności wymieniono w dziale „Kontakt”, gdzie można znaleźć dane kontaktowe każdego z nich, jak również dane inspektora ochrony danych lub osoby do kontaktu w kwestiach ochrony prywatności.

Dla wygody Użytkownika oraz w celach informacyjnych nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te mogą funkcjonować niezależnie od spółki Kubota. Strony internetowe, do których prowadzą odnośniki, mogą mieć swoje własne Informacje o ochronie prywatności lub polityki w tym zakresie, z którymi zalecamy się zapoznać podczas odwiedzania każdej ze stron internetowych, do których prowadzą odnośniki. W zakresie, w jakim odwiedzane przez Użytkownika strony internetowe, do których prowadzą odnośniki, nie są własnością ani nie są kontrolowane przez spółkę Kubota, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron (w tym za używane na nich pliki cookie), za jakiekolwiek korzystanie z nich ani za zasady ochrony prywatności przez nie stosowane.

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA

Niektóre dane osobowe gromadzimy, pozyskując je bezpośrednio od Użytkownika, na przykład podczas korzystania przez niego z naszej strony internetowej, korzystania z naszych usług lub kontaktu z nami, bądź też uzyskujemy je od naszych partnerów biznesowych i podmiotów stowarzyszonych (np. dealerów lub dystrybutorów, z którymi współpracujemy, bądź od podmiotów, z którymi zawarliśmy umowę w celu przeprowadzania badań rynkowych).

Kategorie gromadzonych danych Użytkownika  

 • Lokalizacja fizyczna i dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, numer faksu, identyfikator klienta)
 • Informacje o relacjach (informacje o zapytaniach Użytkownika, zakupach, lokalizacji regionalnej i transakcjach z dealerami)
 • Informacje o maszynach i użytkowaniu (przeznaczenie maszyny, jej stan oraz dane dotyczące użytkowania, obejmujące liczbę godzin pracy, zużycie paliwa)
 • Informacje finansowe i powiązane (imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego/oficjalny osobisty numer/kod identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu domowego i telefonu komórkowego, a także niektóre informacje dotyczące zatrudnienia, dochodów i kredytu)
 • Informacje zbieramy online. Gromadzimy dane osobowe za pomocą środków zautomatyzowanych, takich jak pliki cookie. Zbierane w ten sposób informacje obejmują: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, adresy URL stron odsyłających oraz informacje o podjętych działaniach lub interakcji z naszymi zasobami cyfrowymi. Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics („Google Analytics”), internetowej usługi analitycznej Google, i anonimizują dane osobowe Użytkownika w celu dokonywania analizy danych

Jak wykorzystujemy zebrane dane
Będziemy przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) dane przekazane przez Użytkownika w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). Dołożymy wszelkich starań, aby dane Użytkownika były rzetelne i aktualne oraz by nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Zobowiązujemy się do przechowywania danych w sposób zgodny z prawem, w tym informacji potrzebnych do celów podatkowych i audytu.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych

Spółka Kubota wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu dostarczania mu zamówionych towarów i świadczenia usług lub w celu powiadamiania o innych produktach lub usługach w sposób określony poniżej.

 • Spełnienie żądania UżytkownikaJeżeli Użytkownik skorzysta z funkcji zapytania, przesłania uwag lub ankiety na naszych stronach internetowych, możemy wykorzystywać przekazane dane w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy na temat Użytkownika, w celu dostarczenia odpowiednich ofert produktów i usług, aby lepiej odpowiadać na zapytania dotyczące konkretnych produktów lub usług bądź reklamacje. W przypadku korzystania z Lokalizatora dealerów lub funkcji Build My Kubota dane Użytkownika mogą zostać udostępnione naszym dealerom w celu spełnienia jego żądań. Należy sprawdzić, czy Lokalizator dealerów lub podobna funkcja została zastosowana. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi uzasadniony interes użytkownika.
 • Marketing i działania promocyjne. Spółka Kubota może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika podczas dokonywania transakcji oraz za pośrednictwem naszych witryn internetowych w celu promowania nowych produktów i usług. Aby móc kontaktować się z Użytkownikiem w celach marketingowych, nawiążemy z nim kontakt celem uzyskania dodatkowej zgody. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili tę zgodę wycofać. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w części dotyczącej praw Użytkownika. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi zgoda użytkownika.
 • Obsługa klienta i wsparcie. Gromadzimy i wykorzystujemy dane Użytkownika w celu wspierania naszej obsługi klienta i działań w zakresie wsparcia bądź czynności powiązanych. Może to obejmować między innymi usługi gwarancyjne, finansowanie, zakup bądź dostawę produktów oraz wsparcie w zakresie konserwacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi uzasadniony interes użytkownika.
 • Zgłoszenia rekrutacyjne. Informacje przekazane przez Użytkownika online za pośrednictwem stron internetowych spółki Kubota lub przeznaczonego do tego celu portalu mogą zostać wykorzystane do określenia, czy kandydat kwalifikuje się do objęcia stanowiska, o które się ubiegał zgodnie z ogłoszonymi kryteriami kwalifikacyjnymi oraz wszelkimi stosownymi informacjami o ochronie prywatności przekazanymi Użytkownikowi podczas korzystania z takiej strony internetowej lub portalu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacyjnych stanowi uzasadniony interes użytkownika. Na tym etapie nie przetwarza się danych wrażliwych.

4. CZY BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA INNYM PODMIOTOM??

Spółka Kubota może udostępniać dane Użytkownika podmiotom takim jak:

 • Dealerzy, partnerzy biznesowi dostarczający część naszych produktów oraz usługodawcy dostarczający produkty i usługi związane ze sprzedażą produktów spółki Kubota, wewnętrznymi procesami w firmie lub obsługą kont bądź transakcji.
 • Partnerzy marketingowi do bezpośredniej promocji usług lub produktów, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 • Biegli rewidenci, organy regulacyjne i inne podmioty, o ile wymagają tego przepisy prawa w celu ochrony naszych praw lub własności w związku ze sprzedażą aktywów i/lub spółki.

Wszelkie osoby trzecie, którym możemy udostępniać dane Użytkownika, są zobowiązane do przechowywania ich w sposób bezpieczny i wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji usługi, którą świadczą w naszym imieniu. Jeśli dane Użytkownika nie są im dłużej potrzebne do realizacji danej usługi, dane te będą usuwane zgodnie z naszymi procedurami. Jeśli będziemy chcieli przekazać poufne dane osobowe Użytkownika osobie trzeciej, zrobimy to dopiero po uzyskaniu jego zgody, chyba że takie przekazanie jest wymagane przepisami prawa i/lub wynika z innych podstaw prawnych.

Wkrótce uaktualnimy naszą politykę prywatności zawierając w niej więcej szczegółów dotyczących wszystkich kategorii odbiorców, którym udostępniamy dane osobowego.

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Kubota będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika jedynie przez okres wymagany i współmierny do celu ich przetwarzania. Wkrótce uaktualnimy naszą politykę prywatności zawierając w niej więcej szczegółów dotyczących okresów przechowywania danych osobowych w poszczególnych kategoriach celów

6. PRAWA I DECYZJE UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Ponadto dajemy Użytkownikowi możliwość wyboru co do tego, jakie dane osobowe od niego zbieramy, w jaki sposób z nich korzystamy oraz w jaki sposób komunikujemy się z Użytkownikiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik ma prawo

 • dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Kubota. Użytkownik może mianowicie uzyskać potwierdzenie, że przechowujemy jego dane osobowe, zażądać dostępu do nich i otrzymać informacje na ich temat, a także otrzymać ich kopie.
 • zażądać poprawienia, aktualizacji i usunięcia danych osobowych
 • z uzasadnionych przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych;
 • sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do przyszłych celów, w tym do celów komercyjnych (marketingowych);
 • wycofać wszelkie oświadczenia o wyrażeniu złożone za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób (jeśli dotyczy) ze skutkiem na przyszłość, w dowolnym momencie, oraz w każdej chwili zapoznać się z treścią takiego oświadczenia o wyrażeniu zgody.

Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania przez nas określonych informacji, które zbieramy na jego temat w sposób zautomatyzowany podczas jego odwiedzin na naszych stronach internetowych. Przeglądarka Użytkownika może wyświetlić informacje dotyczące sposobu otrzymywania powiadomień i opcji rezygnacji z otrzymywania niektórych rodzajów plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i opcji rezygnacji można znaleźć poniżej.

PLIKI COOKIE

(1) Spółka Kubota może wykorzystywać pliki cookie, w szczególności aby zapobiec konieczności wprowadzania tych samych informacji podczas kolejnych wizyt Użytkownika na stronie. Niektóre z plików cookie używanych na stronie internetowej są absolutnie niezbędne do świadczenia żądanych usług. Co do zasady te pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji Użytkownika. Inne pliki cookie, na przykład te wykorzystywane do celów analizy stron internetowych, będą przechowywane przez dłuższy czas i będą umieszczane tylko wtedy, gdy Użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę. W części 3 poniżej znajduje się przegląd wykorzystywanych plików cookie, celów ich wykorzystania i okresu użytkowania.
(2) W zakresie, w jakim Użytkownik podał swoje dane osobowe, w tym adres e-mail, podczas rejestracji lub dostępu do strony internetowej bądź dowolnej z naszych usług, spółka Kubota może, w zależności od decyzji Użytkownika, powiązać dane przeglądania urządzenia Użytkownika, przetwarzane przez pliki cookie generowane przez spółkę Kubota, z danymi osobowymi Użytkownika w celu przesyłania mu na przykład ankiet elektronicznych lub wyświetlania na jego urządzeniu, w przestrzeni reklamowej zawierającej pliki cookie generowane przez spółkę Kubota, spersonalizowaną reklamę, która może być dla Użytkownika szczególnie interesująca.
(3) Jeżeli podczas korzystania z naszej strony internetowej Użytkownik nie wyłączy plików cookie, w zależności od potrzeb i w oparciu o jego uprzednią zgodę, wykorzystywane są następujące pliki cookie opisane poniżej:

(4) Jeśli Użytkownik chce kontrolować sposób korzystania z plików cookie, może dokonać zmiany ustawień swojego komputera i przeglądarki.
Na ogół przeglądarki internetowe umożliwiają pewien poziom kontroli większości plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookie, w tym informacji o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione, można znaleźć na stronie
www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, należy odwiedzić witrynę danego producenta.

Jak wskazano powyżej, nasze strony internetowe korzystają z usługi Google Analytics. Więcej informacji oraz możliwości rezygnacji można znaleźć poniżej.

WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics („Google Analytics”), internetowej usługi analitycznej Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc spółce Kubota w analizowaniu sposobu korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, w tym liczby osób odwiedzających stronę internetową, witryn, z których Użytkownik wszedł na naszą stronę oraz odwiedzanych przez niego podstron. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania oferty strony internetowej i usług oferowanych za jej pośrednictwem. Zasadniczo wszelkie informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej będą przekazywane Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ niniejsza strona internetowa wdrożyła funkcję anonimizacji IP oferowaną przez Google, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, będących stronami Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP Użytkownika zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
(2) Google będzie wykorzystywać te informacje jako podmiot przetwarzający dane, któremu te dane powierzono, aby pomóc spółce Kubota w ocenie użytkowania strony internetowej, sporządzaniu raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczeniu innych usług statystycznych i analitycznych związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przesłany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.
(3) Użytkownik może uniemożliwić zbieranie generowanych przez pliki cookie danych na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adresu IP) i zrezygnować z opcji śledzenia Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod tym adresem:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
(4) Alternatywnie do zainstalowania wtyczki do przeglądarki lub w przypadku korzystania ze strony internetowej przy użyciu przeglądarek na urządzeniach przenośnych Użytkownik może również zrezygnować z opcji śledzenia Google Analytics, klikając poniższe łącze rezygnacji: Wyłączenie opcji śledzenia Google Analytics: W takim przypadku w przeglądarce Użytkownika zostanie umieszczony plik cookie opt-out, który uniemożliwia dalsze śledzenie użytkowania tej strony internetowej przez Google Analytics. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie zapisanych na urządzeniu konieczne będzie ponowne dokonanie rezygnacji.
(5) Użytkownik będzie również musiał dokonać rezygnacji na każdym urządzeniu, z którego korzysta, odwiedzając naszą stronę internetową. Informacje na temat zasad prywatności w Google można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Użytkownik może w każdej chwili poinformować nas, że nie chce, byśmy przesyłali mu korespondencję marketingową, kontaktując się z nami, zgodnie z informacjami w dziale „Kontakt” lub klikając na link rezygnacji z subskrypcji w otrzymanych od nas wiadomościach marketingowych.

Jeśli Użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek informacje lub materiały dotyczące innej osoby fizycznej, zobowiązany jest upewnić się, że udostępnianie nam tych informacji lub materiałów oraz ich dalsze wykorzystywanie przez nas w sposób opisany w niniejszym dokumencie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a zatem Użytkownik powinien na przykład należycie poinformować taką osobę o przetwarzaniu jej danych osobowych i uzyskać jej zgodę, która może być wymagana na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Spółka Kubota nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia ani nie prowadzi wśród nich promocji swoich produktów. Jeśli dziecko poniżej 13. roku życia przekazało spółce Kubota dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej, rodzic lub opiekun może skontaktować się ze spółką Kubota, aby zażądać usunięcia ich z naszych rejestrów. Po otrzymaniu takiego żądania dołożymy wszelkich starań, aby usunąć dane dziecka z naszych rejestrów.

Jeśli Użytkownik ma obawy, że naruszyliśmy jego prawa, może złożyć skargę, kontaktując się ze spółką Kubota, zgodnie z informacjami w dziale „Kontakt”. Nasz inspektor ochrony danych zajmie się skargą Użytkownika i udzieli mu dodatkowych informacji na temat tego, w jaki sposób będzie ona rozpatrywana.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jeżeli uważa, że nie rozpatrzyliśmy jego wniosku w odpowiedni sposób. Aby uzyskać informacje na temat kontaktu z GIODO, należy odwiedzić their jego stronę internetową

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH KRAJÓW

Możemy przekazywać dane osobowe zgromadzone na temat Użytkownika do odbiorców w krajach innych niż kraj, w którym zostały one pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak kraj, do którego Użytkownik pierwotnie je przekazał. Przekazując dane Użytkownika do innych krajów, będziemy chronić je w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub w inny sposób ujawniony Użytkownikowi w momencie zbierania danych.
Przed wyborem podmiotów, którym przekazywane są dane osobowe, Kubota przeprowadza proces due diligence. Kubota stosuje również odpowiednie zapisy umowne, aby zapewnić ochronę danych osobowych.

8. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I CHRONIMY DANE OSOBOWE

Spółka Kubota przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Zobowiązujemy się chronić gromadzone przez nas dane. Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę przekazywanych przez Użytkownika lub gromadzonych przez nas danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Zabezpieczenia te mają na celu ochronę poufności, integralności i dostępności informacji udostępnianych nam przez Użytkownika. Okresowo oceniamy ryzyko związane z danymi Użytkownika i odpowiednio aktualizujemy nasze polityki, procedury i technologie.
Kubota przechowuje dane osobowe tylko przez taki okres, przez jaki jest to konieczne do osiągnięcia celu, w którym zostały one zgromadzone, chyba że obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na ich przechowywanie przez dłuższy czas. Podejmujemy działania mające na celu zniszczenie danych osobowych lub trwałe usunięcie z nich elementów, które umożliwiałyby ich identyfikację, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy.
Żadna forma przekazywania danych przez Internet lub w inny sposób nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. W związku z tym, pomimo naszych starań w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika, spółka Kubota nie może w pełni zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych nam online. Takie informacje przesyłane są na ryzyko Użytkownika.

9. AKTUALIZACJA NASZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być aktualizowana okresowo bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Na stosownych stronach internetowych zamieścimy wyraźną informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o ochronie prywatności i wskażemy w górnej części Informacji, kiedy była ona ostatnio aktualizowana. W przypadku aktualizacji naszej Informacji o ochronie prywatności w pewnych okolicznościach możemy prosić o zgodę Użytkownika.

10. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, zasad ochrony prywatności obowiązujących w spółce Kubota lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw bądź zaktualizowania przekazanych nam informacji lub preferencji, należy kliknąć tutaj.

Można również wysłać do nas wiadomość e-mail lub napisać do nas, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Inspektor ochrony danych
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep
The Netherlands

kuk_g.privacy@kubota.com

Adres

Steinhauser Straße 100 - 66482 Zweibrücken

+49 (0)6332 487-0
+49 (0)6332 487-101